ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Az Eladó/Szolgáltató adatai:

Cégnév:                                                           Kortalanul Kft.

Székhely:                                                         2000 Szentendre, Kadarka utca 59.

Cégjegyzékszám:                                          13-09-224545

Nyilvántartást vezető bíróság:                    Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Felnőttképzési nyilvántartási szám:            B/2023/000009

Nyilvántartást vezető szerv:                          Pest Megyei Kormányhivatal

Adószám:                                                           32165847-2-13

Képviselő:                                                           Lakatos Péter Ferenc ügyvezető

Telefonszám:                                                    + 36 70 9414009

E-mail cím:                                                          info@movelab.hu  

 

A tárhelyszolgáltató adatai:             Név:                TooEarlyBird, LLC

                                                           Székhely:         30 N Gould St Ste N Sheridan, WY 82801

E-mail:            support@hellowp.io

 

Az Eladó/Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. Az Eladó/Szolgáltató a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

 

 1. Az Eladó/Szolgáltató weboldalának címe:

www.peterlakatos.hu/shop

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:
 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Résztvevő részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Résztvevő pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
 • Termék: az Eladó/Szolgáltató által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi, beleértve az online terméket is.
 • Eladó/Szolgáltató: a termék értékesítője, forgalmazója és a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Eladó/Szolgáltató terméket ad el.
 • Résztvevő: az Eladó/Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni az Eladó/Szolgáltató által szervezett konzultáción, szemináriumon, egyéb programon.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

Az Eladó/Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó/Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló és Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek az Eladótól/Szolgáltatótól történő vásárlás, az Eladó/Szolgáltató által szervezett konzultációra, szemináriumra, egyéb programra való jelentkezés és azon való megjelenés esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vásárlókra, Résztvevőkre vonatkoznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtaknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazza, a jogszabályokban meghatározott tartalommal kerül megkötésre.

 

A Vásárló, Résztvevő, ha az Eladó/Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre az Eladó/Szolgáltató és a Vásárló, Résztvevő között. Amennyiben az Eladó/Szolgáltató a vételár vagy a részvételi díj megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vásárló, Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést az Eladó/Szolgáltató részére, azonban a vételár vagy a részvételi díj összegét megfizeti az Eladó/Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló, Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.június 21. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra, Résztvevőre és konzultációra, szemináriumra, egyéb programra hatályosak.

 

Az Eladó/Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés és jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

Az Általános Szerződési Feltételek az Eladó/Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: az Eladó/Szolgáltató által forgalmazott termékek (beleértve az online termékeket is), jegyek értékesítése és az általa szervezett szolgáltatásokon (konzultációkon, szemináriumokon, egyéb programokon) való részvétel (online és személyes formában egyaránt). Az Eladó/Szolgáltató által forgalmazott termékek megvásárlására az a személy jogosult, aki a terméket megrendelte, a megrendelés elfogadását az Eladó/Szolgáltató visszaigazolta, a vételárat megfizette Eladó/Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. Az Eladó/Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jegyet vásárolt a meghirdetett szemináriumra, jelentkezett a konzultációra, egyéb programra, a jelentkezés elfogadását az Eladó/Szolgáltató visszaigazolta, a részvételi díjat megfizette Eladó/Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

 

A Vásárló, Résztvevő a megrendelés, jelentkezés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló, Résztvevő a megrendelés, jelentkezés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 

 1. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

Termékvásárlás:

 

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló a megrendelését elküldi, és azt az Eladó/Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az Eladónak/Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: a terméket már nem forgalmazza, vis maior, betegség, stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén az Eladó/Szolgáltató köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénz vagy árumozgás történt.

 

Az Eladó/Szolgáltató által forgalmazott termékek (online termékek is) a weboldalon (www.peterlakatos.hu/shop) kerülnek bemutatásra, az itt található termékek képezik az Eladó/Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés tárgyát.

 

A termék nevére kattintva érhetők el a részletes információk az egyes termékekkel kapcsolatban. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Eladó/Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A Vásárló a „Kosárba teszem” gombra kattintva kosárba teszi a terméket.

 

A weboldal jobb alsó sarkában található „Kosár” ikonra kattintva lehet megnyitni a kosarat és megtekinteni annak tartalmát, a megvásárolni kívánt termékeket és azok darabszámát. A kosárból kilépve a Vásárló a weboldalon tovább folytathatja a termékek, szolgáltatások áttekintését, vásárlását.

 

A kosár tartalmának megtekintése során, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, a termék elnevezése alatt található adatbeviteli mezőbe a Vásárló beírhatja a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.

 

Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, ezt a mennyiség nullázásával és termék neve mellett található „X” jel megnyomásával teheti meg.

 

Ha minden megvásárolni kívánt termék a kosárba került, a Vásárló a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.

 

A Vásárló regisztrációt követően vásárolhat a weboldalon. A regisztrált Vásárlók belépést követően (felhasználónév/e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét, számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat. A Vásárlók a fiókjukban érhetik el az általuk megvásárolt online termékeket is.

 

A megrendelő űrlapon kerülnek megadásra a Vásárló adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám).

 

A Vásárlónak lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, ezt az erre szolgáló négyzetbe írhatja bele.

 

Majd ezután kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

 

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a megrendelés elküldésre kerül a „Vásárlás befejezése” gomb megnyomásával.

 

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó/Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által tett ajánlatnak az Eladó/Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

 

A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó/Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A megrendelés Eladóhoz/Szolgáltatóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül és ha szükséges, az Eladó/Szolgáltató felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval a további információk egyeztetése céljából.

 

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor az Eladó/Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.

 

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

 

Online termék vásárlása esetén, sikeres fizetést követően Eladó/Szolgáltató a Vásárló fiókjában ad lehetőséget a megvásárolt termékhez való hozzáférésre.

 

A szerződés magyar nyelven jön létre, Eladó/Szolgáltató elektronikus formában tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

 

Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció és vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Eladó/Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Az Eladót/Szolgáltatót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy az Eladó/Szolgáltató a Vásárló számára a vásárlás során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

Konzultációra, élő szemináriumra, egyéb eseményre való jelentkezés:

 

A Résztvevő, valamint az Eladó/Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a konzultációra, egyéb programra jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt az Eladó/Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az Eladónak/Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség, stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén az Eladó/Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

 

A Szolgáltató a konzultáció, vagy egyéb program időpontjáról, helyszínéről (személyes konzultáció esetén), az ahhoz használt alkalmazásról és annak eléréséről (online konzultáció esetén) elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevő számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A konzultációra való jelentkezésre a Szolgáltató weboldalán van lehetőség, egy konzultációs kérdőív kitöltésével. A weboldalon a „Konzultáció” menüpontra kattintva érhetők el a konzultációra vonatkozó információk, a jelentkezés menete és a konzultációs témák bemutatása. A Résztvevő a „Kitöltöm a konzultációs kérdőívet” gombra kattintva éri el a jelentkezéshez szükséges kérdőívet.

 

A kérdőíven kerülnek megadásra a Résztvevő személyes adatai. Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

 

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Résztvevő – a jelentkezés elküldésre kerül a „Elküld” gomb megnyomásával.

 

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést.

(Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Résztvevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

 

Ezt követően Eladó/Szolgáltató e-mail üzenetben veszi fel a kapcsolatot Résztvevővel és időpontot, helyszínt (személyes konzultáció esetén) egyeztetnek a konzultációra. Online konzultáció esetén az egyeztetett időpontra Eladó/Szolgáltató elektronikus üzenet formájában meghívót küld a Résztvevőnek, amely tartalmazza a konzultáció eléréséhez szükséges információkat. Eladó/Szolgáltató a részvételi díj kiegyenlítésének módjáról újabb tájékoztató e-mailt küldd.

 

Élő szemináriumra való jelentkezés esetén az Eladó/Szolgáltató a szeminárium megtartásához használt alkalmazásról és annak eléréséről elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevő számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó/Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó jelenzkezések esetén a Résztvevő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Résztvevő által tett ajánlatnak az Eladó/Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

 

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó/Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A megrendelés Eladóhoz/Szolgáltatóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül és ha szükséges, az Eladó/Szolgáltató felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Résztvevővel a további információk egyeztetése céljából.

 

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor az Eladó/Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Résztvevő jelentkezését.

 

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

 

A szerződés magyar nyelven jön létre, Eladó/Szolgáltató elektronikus formában tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

 

Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Eladó/Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Az Eladót/Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy az Eladó/Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

Eladó/Szolgáltató – felnőttképzésnek minősülő esemény esetén – a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

 

 1. Ügyfélszolgálat:

Az Eladó/Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített telefonos elérhetőségén, hétfőtől péntekig 10:00 és 16:00 óra között válaszol a Vásárlók, Résztvevők – vásárlással, konzultációval és egyéb programokkal kapcsolatos – kérdéseire.

 

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A megrendelés és a programokra való jelentkezés során a Vásárlónak, Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

 

Ha a megrendelés, jelentkezés elküldését követően szeretné a Vásárló, Résztvevő módosítani a megadott adatokat, ezt az Eladó/Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni az Eladó/Szolgáltató irányába.

 

A Vásárló, Résztvevő a megrendelés, jelentkezés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó/Szolgáltató a Vásárló, Résztvevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

 

A vásárlás, jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét, illetve a teljesítést. Ilyen esetekben az Eladó/Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval, Résztvevővel.

 

 1. A Résztvevő kötelezettségei:

 

A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a konzultáción, szemináriumon, egyéb programon, melyre jelentkezett és megfizeti annak díját az Eladó/Szolgáltató részére.

 

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a konzultáció, szeminárium, egyéb program többi résztvevőjét és az Eladó/Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

 

Az Eladó/Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a konzultáción, szemináriumon, egyéb programon való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a többi résztvevőt, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a konzultációt, szemináriumot, egyéb programot rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítését.

 

Az Eladó/Szolgáltató jogosult a konzultáció, szeminárium, egyéb program helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.

 

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatait a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni az Eladót/Szolgáltatót.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a konzultáció, élő vagy online szeminárium, Kortalanul Kihívás Prémium Program – továbbiakban Program –   nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak, megkezdése előtt konzultál kezelőorvosával, azon saját felelősségére vesz rész. A program dietetikai és egészségügyi támogatását a Synlab Magyarország Kft orvosai és dietetikusai végzik, konzultációs díj fejében.

 

 1. Az Eladó/Szolgáltató kötelezettségei a konzultáció, szeminárium, egyéb program kapcsán:

Az Eladó/Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megtartja a konzultációt, szemináriumot, egyéb programot.

 

 1. Vételár, részvételi díj:

A vételár, részvételi díj összegéről az Eladó/Szolgáltató weboldalán ad tájékoztatást. A feltüntetett eladási árak, részvételi díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A termék/szolgáltatás díja tartalmazza az Általános Forgalmi Adót.

 

Eladó/Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

 

Az Eladó/Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a termék és a részvételi díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár, díj jelenik meg a weboldalon. Ilyen esetben az Eladó/Szolgáltató a rendelt termék vagy szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Vásárlót, Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket, jelentkezéseket az Eladó/Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért az Eladó/Szolgáltató nem vállal felelősséget. Eladó/Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a vételárat, részvételi díjat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, az Eladó/Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a terméket, szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

 

 1. Fizetési és lemondási feltételek:

A termék vételárát és a részvételi díj összegét a Vásárló, Résztvevő bankkártyával fizeti meg Eladó/Szolgáltató részére. A konzultáción, szemináriumon, egyéb programon való részvétel és az online termékhez való hozzáférés feltétele a részvételi díj és a vételár Eladó/Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

 

Bankkártyás fizetés a Stripe szolgáltatás felhasználásával: A Stripe szolgáltatása révén online fizetésre van lehetőség.

A Stripe-al történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Eladó/Szolgáltató nem vállal felelősséget. Vásárló, Résztvevő fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Eladó/Szolgáltató kijelenti, hogy a Stripe használatával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

 

A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Eladó/Szolgáltató nem vállal felelősséget. Vásárló, Résztvevő fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

 

Eladó/Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló, Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a megrendelés elküldése és a konzultációra, egyéb programra való jelentkezés) az Eladó/Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A Vásárló, Résztvevő elfogadja, hogy a vételár, részvételi díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak, Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló, Résztvevő köteles Eladó/Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 

Résztvevő (amennyiben nem Fogyasztóként jár el) jogosult a konzultáción, szemináriumon, egyéb programon való részvételét lemondani az Eladóhoz/Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

 

 • Ha a lemondásra több, mint 30 naptári nappal a szolgáltatás dátumát megelőzően kerül sor, úgy Eladó/Szolgáltató a részvételi díj teljes összegét visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.
 • Ha a lemondásra több, mint 15 naptári nappal (de kevesebb, mint 30 naptári nappal) a szolgáltatás dátumát megelőzően kerül sor, úgy Eladó/Szolgáltató a részvételi díj összegét – 5.000 Ft kezelési költség levonását követően – visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.
 • Ha az időpont lemondására a szolgáltatás dátumát megelőző 14 naptári napon belül kerül sor, Eladó/Szolgáltató nem téríti vissza a részvételi díj összegét.

Amennyiben Eladó/Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára nem hasznos egy adott Résztvevő jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – az általa szervezett programon, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben az Eladó/Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét.

 

Amennyiben a Résztvevő a konzultáción, szemináriumon, egyéb programon nem jelenik meg, vagy az online konzultáción, programon nem vesz részt, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a részvételi díjat köteles megfizetni Eladó/Szolgáltató részére.

 

Ha az Eladó/Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a konzultáció, szeminárium, egyéb program egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a program az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy (részben vagy egészben) elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.

 

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatási igénybevétele:

Termékvásárlás:

 

Online termék vásárlása esetén a teljesítés időpontja a megrendelt termékhez való hozzáférés biztosítása a Vásárló részére. A megvásárolt online termék kizárólag a vételár Eladó/Szolgáltató bankszámlájára való beérkezését követően válik elérhetővé.

 

Konzultáció, szeminárium, egyéb program:

 

A teljesítés időpontja a konzultáció, szeminárium, egyéb program megtartásának időpontja.

 

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Eladó/Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást (ide értve az online szolgáltatást is) a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Vásárló, Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására nem vállal kötelezettséget.

 

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a konzultáción, szemináriumon, egyéb programon elhangzottakat, valamint az online termékek tartalmát tilos hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – az Eladó/Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. A Résztvevők kizárólag az Eladó/Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni az élő események során.

 

Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a konzultáció, szeminárium, egyéb program során, vagy azt követően az Eladó/Szolgáltató által esetlegesen átadott dokumentumokat, információkat nem jogosult harmadik személyek számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok Eladó/Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag az Eladó/Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

 

Az online oktatási anyag bármely módon történő rögzítése, harmadik fél részére való elérhetővé tétele, a tananyag tartalmának egyéb módon történő másolása, közzététele, felhasználása szigorúan tilos.

 

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a Vásárló, Résztvevő teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben az Eladó/Szolgáltató tudomására jut a Vásárló, Résztvevő által elkövetett jogsértés, jogosult 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint összegű kötbérről számlát kiállítani a Vásárló, Résztvevő részére. Vásárló, Résztvevő köteles a számla összegét 8 napos fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlíteni.

 

Amennyiben a Vásárló az Eladó/Szolgáltató bármely jelen pontban részletezett jogát megsérti, Eladó/Szolgáltató a továbbiakban nem biztosít számára lehetőséget az online oktatási anyaghoz való hozzáférésre. Ez esetben Eladó/Szolgáltató kizárja felelősségét és az online termék vételárát nem fizeti vissza a Vásárló részére. Eladó/Szolgáltató ez esetben jogosult továbbá a jelen pontban írt kötbér és egyéb felmerülő kára érvényesítésére is.

 

Az Eladó/Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Vásárló, Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

 

A 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről – értelmében (felnőttképzés esetén) a Résztvevő köteles a jogszabályban írt adatokat Eladó/Szolgáltató részére megadni, e nélkül nem vehet részt a képzésen. Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt Eladó/Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Adatvédelem:

Eladó/Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg alapelveit.

Eladó/Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Vásárlók, Résztvevők személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén az Eladó/Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 1. Elállási jog:

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Vásárlót (amennyiben Fogyasztóként jár el) a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett:          KORTALANUL Kft.

Cím:                2000 Szentendre, Kadarka utca 59.

 

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti az Eladó/Szolgáltatónak e-mailen (info@movelab.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (KORTALANUL Kft. 2000 Szentendre, Kadarka utca 59.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, az Eladó/Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó/Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó/Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

 

Amennyiben a Vásárló a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot igényelt, az Eladó/Szolgáltató az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni.

 

Az Eladó/Szolgáltató mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A megvásárolt terméket a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie az Eladó/Szolgáltató részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Az Eladó/Szolgáltató nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött terméket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Vásárlót terheli.

 

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót, Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó/Szolgáltató a Vásárló, Résztvevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló, Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Vásárló, Résztvevő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy az Eladó/Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően elküldje a termék, szolgáltatás eléréséhez szükséges információkat elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Vásárló, Résztvevő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Vásárló, Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

A leadott rendelésektől, jelentkezésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

 

 1. Szavatosság és jótállás:

Az Eladó/Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal.

 

Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó/Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

 1. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló az Eladó/Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Eladóval/Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó/Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó/Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó/Szolgáltató adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

 

Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló az Eladóval/Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vásárlói kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó/Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jótállás

Jogszabályban előírt kötelező jótállási kötelezettség nem vonatkozik az Eladó/Szolgáltató által forgalmazott termékekre.

 

 1. Szavatossági igény bejelentésének módja:

Amennyiben az Eladó/Szolgáltató által forgalmazott termékkel kapcsolatban a Vásárló szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla) (vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni. Az igényérvényesítés történhet személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában).

 

 1. Személyes bejelentés:

 

A Vásárló bejelentheti személyesen szavatossági igényét az Eladó/Szolgáltató székhelyén (KORTALANUL Kft. 2000 Szentendre, Kadarka utca 59.).

Az Eladó/Szolgáltató a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 

 • a Vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a Vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, az Eladó/Szolgáltató ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó/Szolgáltató átadja a Vásárlónak.

 

 1. Írásban történő bejelentés:

 

A Vásárló bejelentheti szavatossági igényét az Eladónak/Szolgáltatónak küldött postai úton küldött levélben (KORTALANUL Kft. 2000 Szentendre, Kadarka utca 59.), vagy elektronikus levélben (info@movelab.hu).    

 

A levélnek tartalmaznia kell:

 

 • a Vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben az Eladó/Szolgáltató a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

Az Eladó/Szolgáltató törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

 

Javításra a terméket az Eladó/Szolgáltató elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a Vásárló neve, címe, a termék azonosításához szükséges adatok, a termék átvételének ideje és a javított termék átvételének időpontja.

 

 1. Az Eladó/Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben a Vásárló, Résztvevő az Eladó/Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Eladó/Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (KORTALANUL Kft. 2000 Szentendre, Kadarka utca 59.), vagy elektronikus levél formájában (info@movelab.hu) teheti meg.

 

Az Eladó/Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt az Eladó/Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló, Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó/Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak, Résztvevőnek átadni.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak, Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt az Eladó/Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó/Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó/Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a Vásárló, Résztvevő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vásárló, Résztvevő panaszának részletes leírása, a Vásárló, Résztvevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó/Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló, Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló, Résztvevő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó/Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén az Eladó/Szolgáltató köteles a Vásárlót, Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló, Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó/Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

Az Eladó/Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vásárlókat, Résztvevőket (amennyiben a Vásárló, Résztvevő Fogyasztónak minősül), hogy amennyiben a Vásárló, Résztvevő nem ért egyet az Eladó/Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló, Résztvevő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy az Eladó/Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vásárló, Résztvevő.

 

Az Eladó/Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefon/Fax: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.panaszrendezes.hu

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszám: +36-72/507-154

Mobil: +36-20/283-3422

Fax: 06-72-507-152

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532

Mobil: (+36) 70 938 4765

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bokik.hu/bekelteto-testulet

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 (1) 488 21 31

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6

Postacím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék

Mobil: (30) 967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszám: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kemkik.hu/bekelteto-testulet

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 1.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefon/Fax: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefonszám: 06-88-814-121; +36-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu 

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló, Résztvevő és az Eladó/Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló, Résztvevő megkísérelje a vitát közvetlenül az Eladóval/Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak, Résztvevőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló, Résztvevő hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása a Vásárló, Résztvevő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a Vásárló, Résztvevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • az Eladó/Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Vásárló, Résztvevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vásárló, Résztvevő nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló, Résztvevő az Eladóval/Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vásárló, Résztvevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vásárló, Résztvevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló, Résztvevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó/Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló, Résztvevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vásárló, Résztvevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben a Vásárló, Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

A Vásárló, Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Vásárlók, Résztvevők (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz, jelentkezéshez kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Vásárló, Résztvevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

A Vásárló, Résztvevő elektronikus megrendelése, jelentkezése feltételezi, hogy a Vásárló, Résztvevő az elektronikus kereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési Szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Eladó/Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A Vásárlót, Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

A vásárló elfogadja, hogy nem biztosít hozzáférést a a digitális tartalmak elérhetőségéhez, azokat mással nem osztja meg. A kortalanul prémium program esetén a vásárló elfogadja, hogy annak tartalmát, letölthető tartalmát – kézikönyvek, ábrák, videó, hanganyag – harmadik személlyel meg nem osztja, megérti, hogy ezen tartalmak a Kortalanul Kft és Lakatos Péter tulajdonát képezik és a szerzői jog védelme alatt állnak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
 • évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. június 21. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.